Tài Liệu Hướng Dẫn Xây Dựng Văn Hoá Doanh Nghiệp
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiaLCWlpmp8
Tài Liệu Huấn Luyện Sale và Giám Sát Bán Hàng
1. Mô tả công việc bộ phận bán hàng
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGla6ebmZunZ g%3D%3D5
2. Form mẫu bộ phận bán hàng và giám sát bán hàng
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZLCWlpmt4
3. Quy định quản lý cửa hàng, siêu thị
Link:http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrZKyemZio7
4. Chăm sóc khách hàng
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZ7CWlpmt7
5. Kỹ năng bán hàng
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlb6ebmZ2pb g%3D%3D9
6. Tài liệu nghiên cứu kinh phân phối
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrYayemJ2o4
7. Tài liệu tham khảo
Link: http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrX6yel5mq2
Pass:ngoinhachung.net